Przypomnienie ze strony GDDKiA ws. przepustów i wód deszczowych

W swoim piśmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że utrzymanie zjazdów i przepustów pod nimi leży w gestii właścicieli posesji przyległych do nich, a nie do zarządcy drogi.

Dotyczy to nie tylko dróg krajowych, ale również wojewódzkich, powiatowych czy gminnych.

Ponadto zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności, mogących uszkodzić lub zniszczyć drogę, jej urządzenia, czy zmniejszyłoby trwałość drogi. Chodzi m.in. o niszczenie czy przekształcanie skarp, poboczy, nasypów, etc. Zabronione jest również odprowadzanie wód deszczowych, czy ścieków do rowów przydrożnych lub bezpośrednio na drogę, bez względu czy jest to droga krajowa, powiatowa czy gminna.

Za niewywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdu i przepustu pod nim w należytym stanie grozi kara grzywny lub nagany.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content