Stanowisko ds. Rolnych, Ochrony Środowiska, Melioracji i Łąkarstwa

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi – Stanowisko ds. Rolnych, Ochrony Środowiska, Melioracji i Łąkarstwa
I-sze piętro pokój nr 9
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
tel. 77 405 32 27


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Sposób załatwienia sprawy: Dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1614 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać niżej wskazane dane i załączniki:
– imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte,
– rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
– oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
– dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo – gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty,
-zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (załącznik obowiązkowy
w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność a zgłoszenie nie zostało złożone
i podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości).

Opłaty:

 • Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1000/) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł – gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
 • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1000/) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Czas załatwienia sprawy:

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia m.in. nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Z oględzin sporządza się protokół.
Uwaga. Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo/drzewa lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa/drzew na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany poniżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Uwaga – do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwaga. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

 Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  1. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  1. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r.,poz. 1614 z późn. zm./)
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo/drzewa, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa/drzew. (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r.,poz. 1614 z późn. zm./)
 4. W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r.,poz. 1614 z późn. zm./)
 5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (podstawa prawna: art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r.,poz. 1614 z późn. zm./).

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn zm.)

Pobierz oświadczenie- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (plik *pdf)

Wydanie zezwolenia (decyzji) na usunięcie drzew / krzewów


Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614  z późn. zm.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu               w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

12) oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika
13) dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty,

Opłaty: Wydanie zezwolenia (decyzji) jest bezpłatne. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1000/) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł – gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną


Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • Pisemne oświadczenie o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (plik do pobrania),
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;

Opłaty:

 •  82 zł

Czas załatwiania:

 •  do 30 dni

Podstawa prawna:

 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. 2019 r. poz. 122 z pózn. zm) ;

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sposób załatwienia sprawy:

 •  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.) zwana dalej ustawą ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zawierający dane, o których mowa w art. 66 i 67 ustawy ooś,
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać n środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62 a ustawy ooś podpisana przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz  z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b ustawy ooś
 4. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a – 1c ustawy ooś,
 7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy ooś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile te prace takie przewidziane są do realizacji,
 8. analiza kosztów i korzyści, o której mowa w ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
 9.  oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika
 10.  dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo – gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty,

Opłaty:

1. Za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia należy uiścić opłatę w wysokości 205 zł

2. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1000/) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł – gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 20181 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.71)

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy ooś – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych zich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego

2. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś – stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.


Wymagane dokumenty:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • okreslenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jego prowadzenia;

Załączniki do wniosku: 

 •  zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 •  rodzaje  odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
 • sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających  biodegradacji skąłdowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorce prowadzonego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiani, o których mowa w art. 9 ust. 3 i   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr. 628, z późn zm.) oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2005r. Nr 236 poz. 2008. z późniejszymi zmianami),
 • spełnienie wymagań określonych zarządzeniem Nr 17 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 lipca 2006 rokuw sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Opłaty:

 •  107zł  zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości;
 • 107zł zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • 17zł w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika;

Czas załatwiania:

 •  do 30 dni

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2005r. Nr 236 poz. 2008. z późniejszymi zmianami),
 • zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Pobierz zarządzenie  Nr 17 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content