Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
Inspektor Anna Ludwig
I Piętro, Pokój nr 8
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
telefon: 77 405 32 19


Udostępnianie informacji publicznej

Wymagane dokumenty:

Formy udostępniania infromacji: Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: -ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, –  udostępnianie na wniosek zainteresowanego, –  wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Opłaty:

  • Informacja publiczna udzielana jest bezpłatnie.
  • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesiono dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobrana będzie od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Czas załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy, który decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi: Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy dokumenty udostępniane są wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu Gminy.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content