Sekretarz Gminy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi – Sekretarz Gminy Joanna Jaroszewska
I-sze półpiętro, pokój nr 4
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon: 77 405 32 13
Fax: 77/ 482 01 07
Email: sekretarz@renskawies.pl

Testament Allograficzny


Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty testatora.
 • Dowody osobiste 2 świadków będących obecnych przy sporządzeniu testamentu (świadkowie to osoby nie spokrewnione oraz nie obdarowane).

Opłaty: Opłata wnoszona do kasy Urzędu w wysokości 22- zł. lub na konto Urzędu Gminy Reńska Wieś nr 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 za przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy. 

Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki – w terminie wskazanym przez testatora. 

Tryb odwoławczy: Złożenie skargi ustnej lub pisemnej do Wójta Gminy Reńska Wieś. 

Uwagi: Testament może być  sporządzany w budynku Urzędu, w mieszkaniu chorego testatora bądź w szpitalu mieszkańca Gminy Reńska Wieś. 

Podstawa prawna: Art. 951 Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. z późniejszymi zmianami.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek
 • Załączniki:
 1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ( oryginał do wglądu).
 2. Tytuł prawny do lokalu ( akt notarialny, dzierżawa, umowa najmu, itp. kopia oraz oryginał do wglądu).
 3. Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora w którym znajduje się lokal-kopia oraz oryginał do wglądu.
 4. Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzająca, że punkt sprzedaży – podawania napojów alkoholowych spełnia wymagane warunki sanitarne (kopia a oryginał do wglądu).

Opłaty: Przy składaniu podania – bez opłaty skarbowej.

Przy wydaniu zezwolenia  – opłaty płatne w kasie Urzędu w wysokości :

a) Za alkohole grupy A tj. alkohole zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo za pełny rok  525 zł;

b) Za alkohole grupy B  tj. alkohole zawierające od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za pełny rok 525zł;

c) Za alkohole grupy C tj. alkohole zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu 2.100 zł za pełny rok prowadzenia działalności.

Po zakończonym roku obrachunkowym – do 31 stycznia roku następnego składa się oświadczenie o osiągniętych obrotach ze sprzedaży alkoholi za rok poprzedniz podziałem na grupy A,B,C. /druk do pobrania/ – na podstawie którego nalicza się opłatę za kolejny rok korzystania z zezwolenia – opłata płatna w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Czas i sposób załatwienia sprawy: Do 14 dni – od złożenia kompletnego wniosku – podania z załącznikami. Odbioru  dokonuje osobiście przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia – konieczny dokument tożsamości do wglądu.

Tryb odwoławczy: Odwołanie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zezwolenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2019r. poz.2277)

Zezwolenie na organizację imprezy masowej


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek zawierający następujące informacje: miejsce i data planowanej imprezy oraz graficzny plan obiektu, w którym ma być przeprowadzona impreza.

Opinie:

 • Komendanta Straży Pożarnej (oryginał) ,
 • Komendanta Policji Powiatowej (oryginał),
 • Kierownika Pogotowia Ratunkowego (oryginał),
 • Inspektora Sanitarnego (oryginał).

Opłaty: Opłata skarbowa za wydane zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej w wysokości 82 zł. w kasie Urzędu lub na konto bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu / Oddział w Reńskiej Wsi , nr 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001. 

Czas załatwienia sprawy: Podanie wraz z załącznikami wino być złożone w terminie 14 dni przed imprezą masową. Termin wydania zezwolenia  7 dni licząc od dnia przedłożenia kompletnego wniosku. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od jego wniesienia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych( Dz.U z 2019r. poz.2171)

Zawiadomienie o zgromadzeniu


Wymagane dokumenty:

 • Podanie zawierające n/w informacje:
 1. Miejsce i data planowanego zgromadzenia. 
 2. Planowana trasa przejścia uzgodniona z Komendą Powiatową Policji oraz z  właściwym zarządem dróg / gminnych lub powiatowych – oryginały.
 3. Dane osoby odpowiedzialnej za zgromadzenie.
 4. Cel i program zgromadzenia. 

Opłaty :  bez opłaty skarbowej. 

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie  – przyjęcie zawiadomienia, które organizator składa nie później niż na 3 dni przed i nie wcześniej niż na 30 dni przed datą organizowanego zgromadzenia. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się za pośrednictwem W,ójta Gminy Reńska Wieś do Wojewody Opolskiego w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz.U z 2019 r. poz.631)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content