Urząd Stanu Cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Teresa Jasiulek
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś
Parter, pokój nr 1
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15   
tel. 77 405 32 20


Rejestracja urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

 • Karta urodzenia ( przekazywana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)
 • Dowody osobiste rodziców,
 • Pisemne pełnomocnictwo ze wskazaniem imion dziecka, a w sytuacji gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa – także imienia ojca – jeżeli zgłoszenia urodzenia w imieniu rodziców dokonuje pełnomocnik,
 • Dowód osobisty pełnomocnika,
 • W sytuacji, gdy akty stanu cywilnego matki dziecka nie zostały sporządzone na terenie Polski odpowiednio:
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców- jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim,
  • Odpis skrócony aktu urodzenia matki – jeżeli matka jest panną,
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie – jeżeli małżeństwo matki dziecka zostało rozwiązane przez rozwód, – – – odpis skrócony aktu zgonu męża matki – jeżeli matka dziecka jest wdową,
  • Podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – USC

Opłaty skarbowe:

 • 17zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) płatne w kasie Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwiania:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,a jeżeli dziecko urodziło się martwe- w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu jeden odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Tryb odwoławczy: 

Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia , za pośrednictwem kierownika USC

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Dodatkowe informacje:

Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie ojcostwa należy spełnić także wymogi określone w karcie opisu procedury przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.


Rejestracja zgonu

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgonu – wystawiona przez lekarza,
 • Dowód osobisty zmarłego ,
 • Zgoda prokuratora – jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania,
 • Dowód osobisty współmałżonka – jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim,
 • Pełnomocnictwo pisemne i dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli zgłoszenia zgonu dokonuje pełnomocnik,
 • Jeżeli zmarły posiadał ważny polski paszport należy go przedłożyć do anulowania,
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 • Podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – USC

Opłaty skarbowe: 

 • 17 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Płatne  w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Akt zgonu sporządza się w dniu zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Tryb odwoławczy: 

Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia , za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 •   Dowody osobiste,
 •  W przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 •  Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 • W przypadku cudzoziemca- dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,
 • W przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia tego małżeństwa,
 • W dniu zawarcia małżeństwa – dowody osobiste nowożeńców i świadków,
 • Podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO -USC

Opłaty skarbowe: 

 • 84 zł – sporządzenie aktu małżeństwa

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Inne opłaty:

1000 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeniem o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy, osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym.. Po sporządzeniu aktu nowożeńcy otrzymują z urzędu jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pawłowicka 1
pok. 15

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- powiadamia osoby zainteresowane pisemnie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017r., poz. 682),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz.180),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Dodatkowe informacje:

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w mokrego rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Osoby ubiegające się o zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa winny dodatkowo spełnić wymogi, o których mowa w karcie „Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 k.r.o.”


Wydanie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie,
 • Dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
 • Dowody osobiste osób wnoszących podanie,
 • Podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO -USC

Opłaty skarbowe: 

 • 39 zł – zezwolenie

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o. kierownik urzędu stanu cywilnego udziela na piśmie – w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zezwolenia – powiadamia osoby zainteresowane na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017r., poz. 682),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa

można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba, która zawarła małżeństwo za granicą może transkrybować zagraniczny akt małżeństwa tj. przenieść go do rejestru stanu cywilnego.

Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.  
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Uwagi:

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba posiada sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze.

Opłaty:

 • za odpis zupełny aktu małżeństwa po dokonaniu transkrypcji – 50 zł, 
 • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł,
 • od pełnomocnictwa – 17 zł

Płatności można dokonać:

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Po transkrypcji aktu małżeństwa wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek;
 • Oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski;
 • Dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski;
 • Jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP;
 • Oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • Tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • Tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • Dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 • Dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa z pośrednictwa konsula RP.  We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.


Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Wymagane dokumenty:

 • Dowody osobiste,
 • W przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 • W przypadku cudzoziemca – dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,
 • W przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z Dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie,
 • podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO -USC

Opłaty skarbowe:

 • 84 zł – sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku osób zawierających małżeństwo na terenie gminy Reńska Wieś

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

W przypadku osób zawierających małżeństwo w innej miejscowości opłatę należy wnieść na konto urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa

Termin i sposób załatwienia: 

Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów      

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia powiadamia osoby zainteresowane na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017r., poz. 682),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044.)

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.


Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości,
 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o zaświadczenie nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce-zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim- zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia tego małżeństwa,
 • W przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 • Pisemne pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli zaświadczenia ma być wydane pełnomocnikowi,
 • podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO -USC

Opłaty skarbowe:  

 • 38 zł – zaświadczenie,
 • 17 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

Dodatkowe informacje:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się może obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa, zgodnie z przepisami prawa prywatnego międzynarodowego jest oceniana, na podstawie prawa polskiego.
Podanie o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego


Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Podanie,
 • Dowód osobisty osoby wnoszącej podanie – jeżeli osoba zainteresowana odbiera odpis osobiście w USC,
 • Dowody potwierdzające interes prawny w uzyskaniu odpisu ( nie dotyczy osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela ustawowego), 
 • Pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu osoby zainteresowanej występuje pełnomocnik,
 • Podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – USC

Opłaty skarbowe: 

 • 22 zł – odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
 • 33 zł – odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
 • 17 zł – pełnomocnictwo

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Odpisy wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela ustawowego. Innym osobom odpisy mogą być wydane, jeżeli wykażą interes prawny w ich uzyskaniu. Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Reńskiej Wsi wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia podania wraz z wymaganymi dokumentami. Natomiast odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego – w terminie 10 dni.

Tryb odwoławczy: 

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Dodatkowe informacje:

Podanie o wydanie odpisu można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego.


Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Wymagane dokumenty:

 • Podanie,
 • Dowód osobisty osoby wnoszącej podanie,
 • podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – USC

Opłaty skarbowe: 

 • 24 zł – zaświadczenie

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia podania

Tryb odwoławczy:

 Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji , od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie oświadczenia,
 • Dowód osobisty osoby zainteresowanej,
 • podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO -USC

Opłaty skarbowe:  11 zł – przyjęcie oświadczenia

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Oświadczenie można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia – jeżeli małżeństwo zawarte było w Reńskiej Wsi
W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości – protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu

Tryb odwoławczy: 

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017r., poz.682),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie można złożyć w każdym USC.


Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • dowód osobisty lub paszport – do wglądu ,
 • dowody potwierdzające istnienie ważnych powodów zmiany nazwiska lub imienia  

Opłaty skarbowe: 

 • 37 zł – decyzja

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwienia: 

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia podania wraz z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.z 2016r.,poz.10)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044.)

Dodatkowe informacje:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula.

Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje rodzic. Do zmiany nazwiska dziecka wymagana jest zgoda drugiego rodzica ( nie dotyczy rodzica pozbawionego władzy rodzicielskie, a gdy dziecko ukończyło 13 lat -również jego zgoda. Zgodę na zmianę nazwiska wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula.


Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o zaświadczenie,
 • Dowód osobisty osoby składającej wniosek – jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek osobiście w USC,
 • podpisany Formularz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – USC

Opłaty skarbowe:

 • 38 zł – zaświadczenie

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwiania:

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub listownie.
Zaświadczenie wydawane jest w terminie:

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek  został złożony do USC, w którym znajdują się akty stanu cywilnego wnioskodawcy w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek został złożony do USC, który nie posiada aktów stanu cywilnego wnioskodawcy w formie papierowej

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskie w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.2224),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Dodatkowe informacje:

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.


Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • Dokument tożsamości – do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
 • Pełnomocnictwo strony pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik,
 • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub wyciąg, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów,
 • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych – wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Opłata skarbowa:

 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek – 39,00 zł,
 • złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej),

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Forma załatwienia:

 • Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego,
 • Decyzja administracyjna odmawiająca sprostowania aktu stanu cywilnego,
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego,

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • Dokument tożsamości – do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
 • Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik,
 • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub wyciąg lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów,
 • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych – wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Opłata skarbowa:

 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek – 39,00 zł.
 • Złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Forma załatwienia:

 • Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnionego aktu stanu cywilnego,
 • Decyzja administracyjna odmawiająca uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.


Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie oświadczenia,
 • Dowód osobisty osoby zainteresowanej,
 • Dowody osobiste świadków

Opłaty skarbowe:

 • 22 zł – protokół przyjęcia oświadczenia

Płatne w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub na rachunek Urzędu Gminy: PBS Oddział Reńska Wieś nr :02 8882 1032 2001 0010 0146 0001

Termin i sposób załatwiania:

Protokół przyjęcia oświadczenia sporządza się w dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej i świadków w USC, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem USC

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r., poz.380)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content