Załatw sprawę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenie „Dobry Start”, Karta Dużej Rodziny

+48 77 40 53 228
Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, Wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Nadanie numeru porządkowego budynku, Decyzja o warunkach zabudowy, Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Przydział mieszkania z zasobów komunalnych, Wypis/ wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

+48 77 40 53 217

+48 77 40 53 206
Sekretarz Gminy
Testament Allograficzny, Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy, Zezwolenie na organizację imprezy masowej, Zawiadomienie o zgromadzeniu

+48 77 40 53 219
Stanowisko ds. Paszportów, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Zameldowanie na pobyt stały, Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, Wymeldowanie z pobytu stałego, Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji, Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej, Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, Wymiana dowodu osobistego, Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego, Uznawanie żołnierzy i poborowych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, Uznawanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

+48 77 40 53 220
Stanowisko ds. Obsługi Kasy
Wniosek o wykreślenie hipoteki, Zaświadczenie o zaleganiu / nie zaleganiu w podatkach

+48 77 40 53 215
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
Udostępnianie informacji publicznej

+48 77 40 53 219
Stanowisko ds. Ogólnych (Sekretariat)
Poświadczenie własnoręczności podpisu, Poświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, Potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem

+48 77 40 53 211
Zastępca Wójta
Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu / kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, Przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego, dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

+48 77 40 53 214

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content