Ewidencja ludności i dowody osobiste

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
Parter, pokój nr 2
Pani Marcelina Stefanides – z-ca kierownika USC
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon 77 405 32 24


Wydanie dowodu osobistego

Wniosek może być złożony:

 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy,
 • w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:

 • kolorową fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry , obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej winna być wykonana na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonych do drukarek.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej zamieszcza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zawierała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm,
 • na żądanie organu – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego albo skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa (dotyczy osób, co do których dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL)
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste

Ponadto do wglądu należy przedstawić dotychczas posiadany dowód osobisty lub paszport albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczy wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty:  nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Osoba która ukończyła 18 lat dowód odbiera osobiście. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Dodatkowe informacje:

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej , zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

 • zmiany danych zawartych w dowodzie,
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • upływu terminu zawieszenia dowodu
 • zmiany wizerunku twarzy,
 • uszkodzenia dowodu
 • braku  warstwy elektronicznej,
 • braku zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Za osobę małoletnią (za wyjątkiem osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało mniej niż 30 dni) oraz osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek składa odpowiednio: jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia). Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019r. poz.653)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 z późn.zm.)

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – może zostać złożony osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub przekazany w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty,
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste,

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

Opłaty: nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy dokonać niezwłocznie. Osobie, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest wydawane zaświadczenie o utracie o jego utracie lub uszkodzeniu. Natomiast osobie, która dokonała zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie wydaje się tylko na jej żądanie. 
Osoba zgłaszająca utratę dowodu osobistego zobowiązana jest do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu.

Dodatkowe informacje:

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Polski zgłasza jego utratę lub uszkodzenie dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019r. poz.653)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 z późn.zm.)

Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów lub formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów – może zostać złożony osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub przekazany w formie dokumentu elektronicznego do organy gminy, który wydał dowód osobisty,
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste,
 • pełnomocnictwo szczególne do dokonania czynności- jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez pełnomocnika,
 • dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu zgłoszenie jest dokonywane (dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenia dokonuje opiekun prawny lub kurator).

Opłaty:  nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia certyfikatów lub zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów osobiście wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia. Osobie dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019r. poz.653)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r., poz. 400)

Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się na podstawie archiwum dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

 • Podanie

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W razie skorzystania z drugiej możliwości należy uwierzytelnić pismo. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.
Podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste.

Opłaty skarbowe:

 • 17,00 zł od zaświadczenia 

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

W terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu podania

Dodatkowe informacje:

Na tych samych zasadach posiadacz dowodu osobistego może otrzymać zaświadczenie     zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019r. poz.653)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu(oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z księgi wieczystej,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika– gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik,
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO – Ewidencja ludności.

Opłaty: 

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa 

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044).

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg księgi wieczystej.
 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Opłaty:

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu oraz pełnomocnictwa w oryginale.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Dodatkowe czynności:

Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570);
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044).

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz – „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
 • do wglądu: dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemca- karta pobytu lub dokument podróży (w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo)
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Ewidencja ludności

Opłaty:

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymeldowania można dokonać także meldując się w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania z pobytu stałego wykonuje rodzic lub opiekun

Dla dzieci wymeldowujących się wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

W przypadku wymeldowania równocześnie z zameldowaniem się w nowym miejscu pobytu stałego druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” zastępuje się drukiem „Zgłoszenie pobytu stałego”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017, poz.2411)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin

Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2016 r., poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r., poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Opłaty: 

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Zameldowania należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem jego rodziny jest obowiązany zameldować się najpóźniej w 4 dniu od dnia przybycia.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem jego rodziny dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu oraz pełnomocnictwa w oryginale.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044).

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:

 • do wglądu: dowód osobisty lub paszport,
 • wypełniony druk meldunkowy – „Zgłoszenie pobytu czasowego ” (z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do danego lokalu)
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (do wglądu)  – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO-Ewidencja ludności

Opłaty skarbowe:

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek zameldowania wykonuje rodzic lub opiekun.

Dla dzieci meldujących się wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie pobytu czasowego ”.

Zameldowania należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania można dokonać:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla miejsca pobytu osobiście lub przez pełnomocnika,
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017, poz.2411)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz – „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,
 • do wglądu: dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemca- karta pobytu lub dokument podróży (w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo)
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik.
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Ewidencja ludności

Opłaty skarbowe:

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego można dokonać:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymeldowania można dokonać także meldując się w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnej obowiązek wymeldowania wykonuje rodzic lub opiekun. Dla dzieci dopełniających wymeldowania wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ” .

Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

W przypadku wymeldowania równocześnie z zameldowaniem się w nowym miejscu pobytu druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” zastępuje się odpowiednio drukiem „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „ Zgłoszenie pobytu czasowego”.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017, poz.2411)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz
 • do wglądu: dowód osobisty,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (do wglądu)  – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik.
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Ewidencja ludności

Opłaty skarbowe:

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Dodatkowe informacje:

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem pobytu stałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu skutkuje w tym wypadku wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenia wyjazdu można dokonać:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek zgłoszenia wyjazdu wykonuje rodzic lub opiekun

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz.1852)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

 • podanie o wymeldowanie z własnoręcznym podpisem (opisem kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło opuszczenie lokalu, oraz gdy jest to możliwe z podaniem nowego miejsca zamieszkania osoby która ma być wymeldowana)
 • tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,
 • orzeczenie o eksmisji – gdy orzeczona jest eksmisja osoby, która ma być wymeldowana
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Ewidencja ludności

Opłaty skarbowe:

 • 10,00 zł

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do miesiąca czasu – wydanie decyzji administracyjnej
 • w przypadkach szczególnie zawiłych – do 2 miesięcy

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu osoby podlegającej wymeldowaniu, w przypadku nie ustalenia miejsca pobytu sądownego ustanowienia kuratora reprezentującego stronę a następnie wydania decyzji administracyjnej. 
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Podanie o wymeldowanie składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382)
 • Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub czasowy

Wymagane dokumenty:

 • podanie osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy z własnoręcznym podpisem oraz opisem przyczyn braku możliwości przedstawienia potwierdzenia jej pobytu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
 • wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”
 • podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Ewidencja ludności

Opłaty skarbowe:

 • 10,00 zł. decyzja

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – do miesiąca czasu – wydanie decyzji administracyjnej. 
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii faktu zamieszkiwania w danym lokalu a następnie wydania decyzji administracyjnej. 
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku potwierdzenia pobytu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na formularzu zgłoszenia pobytu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. O ewidencji ludności (dz.u. z 2018r. Poz.1382),
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 grudnia 2017r. W sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (dz.u. z 2017, poz.2411)
 • Ustawa z dnia 14.06.1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (dz.u. z 2018r., poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (dz.u. z 2018r. Poz.1044)

Nadanie numeru PESEL

Wymagane wnioski i dokumenty:

Przy zameldowaniu:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
 • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • dokument poświadczający obywatelstwo polskie
 • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

Dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów: 

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Dodatkowe informacje:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  (Dz. U z 2015 r., poz. 1984)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2017 r., poz. 1464 z późn.zm.)

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany – do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)
  * oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg księgi wieczystej.

Opłaty skarbowe:

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł  
 • za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Płatne na rachunek Urzędu Gminy: 
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001  
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Dodatkowe informacje:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.2096);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570).

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców.  Wniosek należy czytelnie podpisać.
  Uwaga!
   
  Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”) jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Płatne na rachunek Urzędu Gminy:
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 • dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
 • pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 17 zł. (w przypadku działania  przez pełnomocnika)
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów)

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł

Płatne na rachunek Urzędu Gminy:
PBS Oddział Reńska Wieś nr: 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001
lub w kasie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.319.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

Wydanie decyzji o uznaniu poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uznanie poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej (w przypadku żołnierza),
 • karta powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku poborowego),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pacy, zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o wysokości zasiłku lub nie posiadania prawa do zasiłku),
 • oświadczenie członka rodziny o braku dochodu (w przypadku braku własnych źródeł utrzymania),oraz
 • dowód osobisty członka rodziny (do wglądu)
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Sprawy wojskowe

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 ppkt.1 lit.e ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej. ( Dz. U z 2008r. poz. 1044).

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – nie później niż w ciągu 30 dni, wydanie decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:

 • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa wojskowa komenda uzupełnień lub jednostka wojskowa, w której żołnierz pełni służbę
 • podanie może wnieść żołnierz, poborowy lub uprawniony członek rodziny

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2018r. poz.1459)

Wydanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych

Wymagane dokumenty:

 • wniosek żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych
 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 • cywilnoprawna umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
 • decyzja o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
 • oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Sprawy wojskowe

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 ppkt.1 lit.e ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej. ( Dz. U z 2008r. poz. 1044).

Czas i sposób załatwienia sprawy:

niezwłocznie – nie później niż w ciągu 30 dni, wydanie decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:

Decyzję o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2018r. poz.1459)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. nr 116, poz.1238 z późn. zm.)

Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
 • oświadczenie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
 • ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) – w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
 • oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba;
 • oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Sprawy wojskowe

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 ppkt.1 lit.e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044)

Czas i sposób załatwienia sprawy:

niezwłocznie – nie później niż w ciągu 30 dni, wydanie decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:

W zależności od sytuacji w sprawie mogą być wymagane dodatkowe dokumenty np.

 • prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika obowiązek sprawowania opieki,
 • odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2018r. poz.1459)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. z 2011r., Nr 64, poz.333)

Udostępnienie spisu wyborców

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek- formularz w załączeniu
 • dowód osobisty osoby ubiegającej się o udostępnienie spisu wyborców
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Uprawnienia wyborców

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów. Spis wyborców jest udostępniany w Urzędzie Gminy. Udostępnienie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz.684)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r.,poz.5)

Udostępnienie rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek- wzór w załączniku
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Uprawnienia wyborców

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie- rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy . Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz.684)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017r., poz.1316)

Dodatkowe informacje:

Reklamację składa się na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
-pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
– wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,
– niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,
– ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.


Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku (wzór w załączeniu)
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności , w przypadku obywatela UE niebędącego obywatelem polskim tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego uznanie za osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 75 lat)
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa wyrażona na formularzu (wzór w załączeniu)
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa) – nie dotyczy wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z pełnomocnikiem w stosunku opieki, kurateli, przysposobienia (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Uprawnienia wyborców

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

W przypadku, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi ustawowe – niezwłocznie uzgadnia się termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz.684)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r.w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U.z 2015r., poz.1724)

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia można wnieść od dnia wejścia w życie aktu prawnego zarządzającego wybory do dziewiątego dnia przed dniem wyborów ( za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy)
 • Wniosek może złożyć wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 75 lat.
 • Pełnomocnictwo można przyjąć co najwyżej od dwóch osób, pod warunkiem, że co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 • Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania zaświadczenia.
 • Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania zgłoszeni przez komitety wyborcze oraz osoby kandydujące w wyborach
 • Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy (burmistrzowi lub prezydentowi miasta), w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania  lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej d.s. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania.

Przyjęcie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek wyborcy – wzór w załączniku
 • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 • deklaracja – wzór w załączniku
 • dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie na obszarze gminy
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Uprawnienia wyborców

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

W terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku wydanie decyzji administracyjnej o wpisaniu lub o odmowie wpisu do rejestru

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz.684)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017r., poz.1316)

Dodatkowe informacje:

 • wyborcę stale zamieszkałego na obszarze gminy Reńska Wieś bez zameldowania na pobyt stały ,
 • wyborcę nigdzie niezamieszkałego przebywającego stale na obszarze gminy,
 • wyborcę stale zamieszkałego w gminie Reńska Wieś pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy – jeżeli wyborca chce być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania


Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B może zostać złożony przez obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, stale zamieszkałego na terenie gminy i uprawnionego do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców prezydent miasta jest zobowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta. 


Przyjęcie wniosku o wpisanie do spisu wyborców

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek (wzór – załącznik) złożony przez osobę uprawnioną,
 • dowód osobisty
 • podpisany formularz – Klauzula informacyjna RODO- Uprawnienia wyborców

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz.684)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r.,poz.5)

Dodatkowe informacje:

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

 • właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,
 • w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów go organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz referendum lokalnego.

Możliwość złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców posiada także wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy.

Żołnierze i inne osoby odbywające służbę w jednostkach skoszarowanych poza miejscem zamieszkania mogą złożyć wniosek o dopisanie do wybranego spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek należy złożyć między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba, że osoba przybyła do miejsca pełnienia służby po tym terminie.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content