Stanowisko ds. Paszportów, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
I Piętro, Pokój  nr 16
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon 77 482 03 48 wew. 24


Zameldowanie na pobyt stały 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk: zgłoszenie pobytu stałego/odrębny dla każdej meldującej się osoby/druk do pobrania/
 • poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego,gdy osoba przybyła spoza terenu gminy Reńska Wieś,
 • dowód osobistya w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości/ do wglądu/,
 • książeczka wojskowa /dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej/
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/,
 • akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego lub pisemne poświadczenie wymeldowania /dotyczy osób spoza terenu gminy Reńska Wieś/,
 • postanowienie Sądu ustalające miejsce pobytu dziecka/ w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni/.

Opłaty:  nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 30 dni.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz.1999/, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2000 r. Nr 98,poz.1071, z późn. zm./, Ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2002r., Nr21, poz.205,z późn. zmi./


Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk: zgłoszenie pobytu czasowego/odrębny dla każdej meldującej się osoby /druk do pobrania/,
 • dowód osobisty,a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości /do wglądu/,
 • książeczka wojskowa /dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej/,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/,
 • akt urodzenia /dotyczy osób niepełnoletnich/,
 • postanowienie Sądu ustalające miejsce pobytu dziecka /w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni/.

Opłaty: nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 30 dni.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych  i utraconych dowodów osobistych/Dz. U. Nr 236, poz.1999/3.ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2000 r. Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/4. ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej/Dz .U. z 2002r., Nr21, poz.205,z późn.  zmianami/.


Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/odrębny dla każdej meldującej się osoby/druk do pobrania/,
 • dowód osobisty,a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości o wglądu/,
 • książeczka wojskowa /dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej/.

Opłaty:  nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wymeldowania należy dokonać osobiście,za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz.1999/, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2000 r. Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/, Ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2002r., Nr 21, poz.205, z późn.zm./.


Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji

Wymagane dokumenty:

 • podanie o wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości /do wglądu/. 

Opłaty: 11 zł za zaświadczenie.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 7 dni. 

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2000 r.Nr 98,poz.1071, z późn. zm./, Ustawa z dnia 09 wześnia 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr86, poz.960/, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U z 2002r.Nr 101,poz.926/


Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość (wniosek do pobrania w pok. nr 16),
 • 2 fotografie /35 x 45 mm, lewy profil z widocznym lewym uchem, bez okularów z ciemnymi szkłami/,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia /jeżeli miejsce urodzenia jest poza terenem Gminy Reńska Wieś/,
 • Poświadczenie na wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego /jeżeli miejsce urodzenia jest na terenie Gminy Reńska Wieś/.

Opłaty: 30,00zł opłata w dniu składania wniosku w kasie Urzędu Gminy.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm.) . 

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście. Po odbiór należy zgłosić się osobiście.


Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość (wniosek do pobrania w pok. nr 16),
 • 2 fotografie /35 x 45 mm, lewy profil z widocznym lewym uchem, bez okularów z ciemnymi szkłami/,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia /jeżeli miejsce urodzenia jest poza terenem Gminy Reńska Wieś/,
 • Poświadczenie na wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego /jeżeli miejsce urodzenia jest na terenie Gminy Reńska Wieś/.

Opłaty: 30,00zł opłata w dniu składania wniosku w kasie Urzędu Gminy.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni  -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek musi być podpisany przez osobę małoletnią i jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Po odbiór należy zgłosić się osobiście wraz z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t. j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm./.  

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.


Wymiana dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość /wniosek do pobrania w pok. nr 16/,
 • 2 fotografie /35 x 45 mm, lewy profil z widocznym lewym uchem, bez okularów z ciemnymi szkłami/,
 • Odpis skrócony aktu ślubu  /w przypadku zmiany nazwiska, gdy ślub miał miejsce poza terenem Gminy Reńska Wieś/,
 • Poświadczenie na wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego /w przypadku zmiany nazwiska, gdy ślub miał miejsce na terenie Gminy Reńska Wieś/.

Opłaty: 30,00 zł opłata w dniu składania wniosku w kasie Urzędu Gminy.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni  -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm./.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście. Po odbiór dowodu należy zgłosić się osobiście.


Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem /prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja emeryta, rencisty, paszport i inne/.

Opłaty: Bez  opłat 

Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia się klienta.

Tryb odwoławczy:Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm./.


Uznawanie  żołnierzy i  poborowych za   posiadających   na wyłącznym   utrzymaniu członków   rodziny

Wymagane dokumenty:

 •  podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny /oryginalny druk/,
 • karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie o pełnieniu tej służby /służby zastępczej/ wydane przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień lub jednostkę wojskową. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego przez członka rodziny pozostającego na utrzymaniu żołnierza /poborowego/,
 • do wglądu akt małżeństwa lub urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie:
 1. o pobieraniu nauki – dotyczy członka rodziny odbywającego studia w szkole wyższej lub w szkole średniej w systemie dziennym,
 2. zaświadczenie o utracie prawa do zasiłku bezrobotnej żony żołnierza lub poborowego.

Opłaty: nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: do 30 dni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm./. Tryb odwoławczy: od wydania decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji. Opłata skarbowa – za odwołanie 5zł. , – za każdy załącznik 0,50zł.


Uznawanie  o  konieczności  sprawowania  przez żołnierza  bezpośredniej   opieki nad  członkiem  rodziny

Wymagane dokumenty:

 • podanie o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym,
 • prawomocne orzeczenie Sądu o obowiązku sprawowania opieki,
 • zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej – wydane przez jednostkę wojskową lub właściwą wojskową Komendę Uzupełnień. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy

Opłaty: nie pobiera się.

Czas załatwienia: do 30 dni. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm./. 

Tryb  odwoławczy: Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji. Opłata skarbowa – za odwołanie 5zł. , za każdy załącznik 0,50zł.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content