Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Gminy Reńska Wieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej dostępnej:

dla użytkowników iOS: https://apps.apple.com/pl/app/gmina-re%C5%84ska-wie%C5%9B/id1504702677?l=pl

dla użytkowników Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.renskawies&hl=en_US&gl=US

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Jaroszewska, sekretarz@renskawies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4053213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-03-26.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-02-15.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

  • 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1
  • Tel.77 40 53 211
  • Fax: 77 40 53 210
  • E-mail: ug@renskawies.pl
  • Strona internetowa: www.renskawies.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy Reńska Wieś jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wewnątrz budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na poszczególnych piętrach są obsługiwane w Punkcie Obsługi Mieszkańca znajdującym się na parterze budynku.

Aplikacje mobilne

Gmina Reńska Wieś udostępnia aplikację mobilną do pobrania pod adresem:

dla użytkowników iOS: https://apps.apple.com/pl/app/gmina-re%C5%84ska-wie%C5%9B/id1504702677?l=pl

dla użytkowników Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.renskawies&hl=en_US&gl=US

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content