Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi – Referat Budownictwa i ochrony środowiska
Kierownik referatu: Urszula Szczypińska
I- piętro, pokój nr 10-11
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon: +48 77 40 53 217 / +48 77 40 53 206
Email: budownictwo@renskawies.pl

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • Załączniki:
 1. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w K-Koźlu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 3. oświadczenie  o  posiadaniu  ważnego  pozwolenia  na  budowę  obiektu  umieszczanego  w  pasie  drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.   

Opłaty:  Za zajęcie pasa drogowego opłata uchwalona zgodnie z uchwałą nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego nr 37 poz. 1102 z 04 czerwca 2004 r.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Reńska Wieś.

Czas załatwienia sprawy:         decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydaje się w ciągu 14 dni;odbiór decyzji – po uiszczeniu wyliczonej opłaty. 

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

UWAGI:

 • Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6 na co najmniej 14 dni przed zamierzonym zajęciem pasa drogowego.
 • Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 Urzędu lub drogą pocztową.

Podstawa prawna: art. 104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 z późniejszymi zmianami); art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 71 poz. 8382 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);par. 2.1, 2.2, 2.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).

Ustalanie numeru porządkowego / zaświadczenie o ustalonym numerze porządkowym budynku


Wymagane dokumenty:

 1. Ustalanie numerów porządkowych:
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
 • Kserokopia odbioru technicznego budynku z nadzoru budowlanego,
 • Kserokopia aktualnej mapy sytuacyjnej terenu tj. inwentaryzacji geodezyjnej nowo  wybudowanego budynku.

2. Zaświadczeń o ustalonym numerze porządkowym budynku:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku,
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • za wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego – brak opłat,
 • za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – opłata skarbowa
  w wysokości 17,00 zł,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy:

 • Zawiadomienie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego.
 • Zaświadczenie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Uwagi:  Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ), 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021r. poz. 1368 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

Decyzja o warunkach zabudowy


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 2. Załączniki:
 1. kopia mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwesty­cja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem(2 egz.),
 2. graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prze­znaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
 3. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe).

Opłaty:  

 • za wydanie decyzji – 107 zł
 • za przeniesienie decyzji na innego wnioskodawcę – 56 zł
 • decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione z opłat
 • opłata za wniosek – brak

Czas załatwienia sprawy: Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego art. 35 § 3 –do dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwagi: Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 Urzędu lub drogą pocztową.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 2. Załączniki:
 • kopia mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwesty­cja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem(2 egz.)
 • graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prze­znaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
 • raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe).

Opłaty:  

 • za wydanie decyzji – 107 zł
 • za przeniesienie decyzji na innego wnioskodawcę -56 zł
 • decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione z opłat
 • opłata za wniosek – brak

Czas załatwienia sprawy: Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego art. 35 § 3 –do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwagi: Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 urzędu lub drogą pocztową.

Podstawa prawna: Art. 50 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami).

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym  urządzeń infrastruktury technicznej  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. Załączniki:
 • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Opłaty: za  umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata uchwalona zgodnie z uchwałą nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego nr 37 poz. 1102 z 04 czerwca 2004 r.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Reńska Wieś. 

Czas załatwienia sprawy:  decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydaje się w ciągu 14 dni od dnia złozęnia wniosku;  odbiór decyzji – po uiszczeniu wyliczonej opłaty.

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwagi: Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6 na co najmniej 14 dni przed zamierzonym umieszczaniem urządzenia w pasie drogowym.

Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 Urzędu lub drogą pocztową. 

Podstawa prawna:   art. 104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 z późniejszymi zmianami);-         art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 71 poz. 8382 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);-         par. 2.1, 2.2, 2.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).

Przydział mieszkania z zasobów komunalnych


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przydział mieszkania komunalnego.
 2. Zaświadczenie o dochodach brutto rodziny:
 • u pracodawcy z tytułu zatrudnienia, zlecenia lub umowy o dzieło
 • z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • w ośrodku pomocy społecznej – z tytułu otrzymanej pomocy socjalnej
 • w powiatowym urzędzie pracy – z tytułu otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych

Opłaty:  bez opłat 

Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z §2 ust.4 Uchwały Nr XXXVIII /273/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27.02.2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś, wnioskodawca w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku otrzymuje informację o zarejestrowanym wniosku oraz o dalszym postępowaniu.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Uwagi: Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6.

Podstawa prawna: Uchwała Nr  XXXVIII /273/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27.02.2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś, uchwała Nr  XLII /287/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 24.06.2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Reńska Wieś na lata 2002-2006. 

Wypis/ wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy (dowód wpłaty do wglądu):

 • opłata skarbowa od wypisu:
  do 5 stron – 30 zł
  powyżej 5 stron – 20 zł
 • opłata skarbowa od wyrysu :
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

Czas załatwienia sprawy: W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Uwagi: Wnioski składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6.

Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy (dowód wpłaty do wglądu):

 • opłata skarbowa od wypisu:
  do 5 stron – 30 zł
  powyżej 5 stron – 20 zł
 • opłata skarbowa od wyrysu :
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

Czas załatwienia sprawy: W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi. 

Uwagi: Wnioski składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6.

Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content