Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
II- ie piętro, Pokój 26-27
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon:  77/ 4820101

 Dodatek mieszkaniowy


Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Uwagi: Wniosek należy składać osobiście.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr.71, poz. 734 z poz. zm.).

Zasiłki z pomocy społecznej


Wymagane dokumenty: Zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek stały:

 • Podanie o udzielenie pomocy,
 • Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • Dodatkowe dokumenty:- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego uzyskanie statusu osoby bezrobotnej,
 • Zaświadczenie lekarskie-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-  inne mające wpływ na przyznanie pomocy. 

Kiedy można otrzymać zasiłek:
1. Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych i niepełnych, trudnościami i przystosowaniem się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.
2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.         

Oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie przyznania pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia podania. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr.64, poz. 593 z póz. zm.).

Świadczenia rodzinne


Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi  1922 zł.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Świadczenia rodzinne przysługują:

·  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się,

·  do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

·  zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

W przypadku  ustalenia prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty w przypadku gdy odnoszą  się do sytuacji rodzinnej lub dochodowej wnioskodawcy lub członka jego rodziny:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający datę oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzina,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów,
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

Oprócz w/w dokumentów przy ustaleniu prawa do:

Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  urlopu wychowawczego:

  null
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

Dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  null
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.        

Dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia.

W przypadku ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia,

W przypadku ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia, 

W przypadku ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wnioskodawca  powinien przedłożyć  następujące dokumenty:

Formularze do druku:

www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111
www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111
www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Zaliczka alimentacyjna


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.
 • Zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń  alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych
 • Informacji sądu okregowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 • Oświadczenie wniosodawcy o:a).spełnianiu warunków okreslonych w ustawie,w tym o niewystępowaniu okoliczności ,o których mowa w art.8 ust.3b).przekazaniu komornikowi sądowemu wszelkich znanych mu istotnych informacji  niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłuznika alimentacyjnego.
 • Informacji osoby ,o której mowa w ust.2,o miejscu zamieszkania,wieku,zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej  osób zobowiązanych do alimentacji  względem osoby uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964r.-kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie zaliczki alimentacyjnej powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia zlożenia wniosku.  
Uwagi: Wniosek należy składać osobiście. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86 poz.732 z późn.zm.)


Karta Dużej Rodziny


Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
  Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Pliki do pobrania:Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content