Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik GOPS: Dorota Kazmierz-Piwowarczyk
II- ie piętro, Pokój 24-26
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon:  77 482 01 01, 77 405 32 28

 Dodatek mieszkaniowy


Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Uwagi: Wniosek należy składać osobiście.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr.71, poz. 734 z poz. zm.).

Zasiłki z pomocy społecznej


Wymagane dokumenty: Zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek stały:

 • Podanie o udzielenie pomocy,
 • Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • Dodatkowe dokumenty:- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego uzyskanie statusu osoby bezrobotnej,
 • Zaświadczenie lekarskie-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-  inne mające wpływ na przyznanie pomocy. 

Kiedy można otrzymać zasiłek:
1. Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych i niepełnych, trudnościami i przystosowaniem się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.
2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.         

Oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie przyznania pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia podania. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr.64, poz. 593 z póz. zm.).

Świadczenia rodzinne


Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi  1922 zł.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Świadczenia rodzinne przysługują:

·  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się,

·  do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

·  zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

W przypadku  ustalenia prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty w przypadku gdy odnoszą  się do sytuacji rodzinnej lub dochodowej wnioskodawcy lub członka jego rodziny:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający datę oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzina,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów,
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

Oprócz w/w dokumentów przy ustaleniu prawa do:

Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  urlopu wychowawczego:

  null
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

Dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  null
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.        

Dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia.

W przypadku ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia,

W przypadku ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia, 

W przypadku ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wnioskodawca  powinien przedłożyć  następujące dokumenty:

Formularze do druku:

www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111
www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111
www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Świadczenie ,,Dobry Start”


Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane:

 • elektronicznie od 1 lipca br.  do 30 listopada br. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, 
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.

Formularze do druku

 • www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18. roku życia,
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25. roku życia.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi miesięcznie:

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak do kwoty nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza:

 • 725,00 zł.
 • od października 2019r. – 800,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik ZFA-03);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące dochodów swoich albo członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu; · 
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku gdy ukończyła ona 18 rok życia;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze do druku:

Świadczenie wychowawcze „500+”


Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, lub  dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Do członków rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obojga rodziców.

Świadczenie wychowawcze przyznaję się na okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć m.in.:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego w sprawie dochodów osiągniętych na podstawie przepisów o karcie podatkowej;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (rozliczenie roczne);
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był uzyskiwany (np. umowa o pracę, rozliczenie podatkowe) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym świadczeniowy;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości.

Formularze do druku:

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r. będzie obowiązywał bez kryterium dochodowego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Formularze do druku:

www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Karta Dużej Rodziny


Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
  Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Pliki do pobrania:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content