Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Reńska Wieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : Serwis internetowy Gminy Reńska Wieś znajdujący się pod adresem: https://renskawies.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
 • Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. Posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Reńska Wieś posiada ułatwienia dla osób słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Gmina Reńska Wieś udostępnia aplikację mobilną do pobrania pod adresem:

dla użytkowników iOS: https://apps.apple.com/pl/app/gmina-re%C5%84ska-wie%C5%9B/id1504702677?l=pl

dla użytkowników Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.renskawies&hl=en_US&gl=US


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia:

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Jaroszewska, sekretarz@renskawies.pl
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 77 4053213

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Wyłączenia

 • Powodem dla wszystkich niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art.3 ust.2 pkt 8 ustawy.

Informacje uzupełniające

 • Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-05-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Data publikacji strony internetowej:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 • 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1
 • Tel.77 40 53 211
 • Fax: 77 40 53 210
 • E-mail: ug@renskawies.pl
 • Strona internetowa: www.renskawies.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy Reńska Wieś jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wewnątrz budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na poszczególnych piętrach są obsługiwane w Punkcie Obsługi Mieszkańca znajdującym się na parterze budynku.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content