Zastępca Wójta


Urząd Gminy Reńska Wieś – Zastępca Wójta Gminy Jan Domek
Parter, Pokój nr 3
Telefon 77 405 32 214

Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu / kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie ( do pobrania ).
 • Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych ( dyplom mistrzowski oraz dokument stwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych).
 • Kopia umowy o pracę w celu przyuczenia ucznia.
 • Kopia zaświadczenia stwierdzającego zdanie egzaminu przez ucznia.

OPŁATA SKARBOWA– zwolnione z opłaty skarbowej 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY do 30 dni 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2020r. poz.910)

Przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego 


O pomoc taką ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń socjalnych : – stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, który ma charakter losowy. 
  Świadczenia przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. Główną podstawą przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe – dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351,- zł oraz sytuacja losowa występująca w rodzinie między innymi: bezrobocie, niepełnosprawność członka rodziny, alkoholizm lub przewlekła choroba, wielodzietność.
   Świadczenie to przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć również dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek / Formularz do pobrania/
 • Zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące dochód określony we wniosku 

OPŁATY :  bez opłat 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : Od dnia wpływu wniosku do 1 miesiąca –  wydanie decyzji

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:Decyzję,  można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w pokoju nr  3 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/.Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego 

UWAGI : Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września bieżącego roku do 30 czerwca następnego roku uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na podstawie ustawy upływa 15 września danego roku . 

PODSTAWA PRAWNA :1.Kodeks postępowania administracyjnego2.Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr  256, poz.  2572),3.Uchwała nr XXIV/155/05 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 marca 2005 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34, poz. 915).

Dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych


Wymagane dokumenty:

PODSTAWA PRAWNA :

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 32 ust. 6 i  art. 32 ust.7, art. 39 ust. 4, art. 39a (Dz. U z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
 • uchwała nr LIV/431/2023 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 • Uchwała Rady Gminy

Komu przysługuje:

• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

• uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej,

• uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

• dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia,

• dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia. 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o przyznanie bezpłatnego dowozu do szkoły/przedszkola lub o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola
 • Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 • Zaświadczenie z placówki oświatowej

Uwaga: Wymagane dokumenty należy złożyć 14 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak również w trakcie roku szkolnego w razie zaistnienia okoliczności uprawniających do zwrotu kosztów.

Załatwienie sprawy:

Rodzice/opiekunowie/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym składają wniosek do  Urzędu Gminy Reńska Wieś (w sekretariacie) o przyznanie bezpłatnego dowozu albo zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaświadczenie z placówki oświatowej.

Zwrot kosztów:

Na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym, następuje w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym,  na podstawie deklaracji o organizowaniu przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym, której wzór stanowi załącznik do umowy.

Deklaracje o organizowaniu przejazdu składa się w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka.

Zapłata następuje w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

W przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu Gminie,  dowóz jest realizowany przez zewnętrzną firmę transportową.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content