Zastępca Wójta


Urząd Gminy Reńska Wieś – Zastępca Wójta Gminy Jan Domek
Parter, Pokój nr 3
Telefon 77 405 32 214

Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu / kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dofinansowanie ( do pobrania ).
  • Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych ( dyplom mistrzowski oraz dokument stwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych).
  • Kopia umowy o pracę w celu przyuczenia ucznia.
  • Kopia zaświadczenia stwierdzającego zdanie egzaminu przez ucznia.

OPŁATA SKARBOWA– zwolnione z opłaty skarbowej 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY do 30 dni 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2020r. poz.910)

Przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego 


O pomoc taką ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń socjalnych : – stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, który ma charakter losowy. 
  Świadczenia przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. Główną podstawą przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe – dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351,- zł oraz sytuacja losowa występująca w rodzinie między innymi: bezrobocie, niepełnosprawność członka rodziny, alkoholizm lub przewlekła choroba, wielodzietność.
   Świadczenie to przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć również dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek / Formularz do pobrania/
  • Zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące dochód określony we wniosku 

OPŁATY :  bez opłat 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : Od dnia wpływu wniosku do 1 miesiąca –  wydanie decyzji

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:Decyzję,  można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w pokoju nr  3 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/.Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego 

UWAGI : Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września bieżącego roku do 30 czerwca następnego roku uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na podstawie ustawy upływa 15 września danego roku . 

PODSTAWA PRAWNA :1.Kodeks postępowania administracyjnego2.Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr  256, poz.  2572),3.Uchwała nr XXIV/155/05 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 marca 2005 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34, poz. 915).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content