Stanowisko ds. Wymiarów Podatków i Opłat Lokalnych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi  
ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś
II-ie półpiętro, Pokoje: 17-18.
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon : 77 405 32 23


Zaświadczenie  potwierdzające faktyczny stan prawny wynikający z prowadzonej przez referat ewidencji

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek skierowany do Wójta Gminy /zawierający NIP – w przypadku osobistego stawiennictwa – dokument tożsamości – do wglądu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2018 r. poz.800 z późn.zm./  


Podatek od posiadania środków transportowych

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.z 2018r. poz.1445- tekst jednolity ze zmianami /, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  / Dz. U. z 2018 r. poz.800 z późn.zm./  


Wymiar podatku rolnego

PODSTAWA PRAWNA : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).


Wymiar podatku leśnego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

I. Osoby fizyczne:

 • wniosek skierowany do Wójta Gminy,
 • zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów w roku poprzednim (kopia właściwego PIT-u), potwierdzona przez Urząd Skarbowy,
 • zaświadczenie z zakładu pracy (Powiatowego Urzędu Pracy) o dochodach za ostatnie trzy miesiące,
 • informacja o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej ( np. ostatni PIT-5),
 • informacja o wysokości innych dochodów ( np. alimenty, renty zagraniczne, umowy najmu, dzierżawy, itp.),
 • oświadczenie o stanie majątkowym,(załącznik pdf)
 •  inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika i zasadność wniosku.

II. Osoby prawne:

 • wniosek skierowany do Wójta Gminy,
 • informacje odnośnie sytuacji finansowej wnioskodawcy,
 • inne dokumenty potwierdzające zasadność wniosku,    

Dokumenty wymienione w punktach I.2 – I.7 dotyczą zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich pełnoletnich domowników.

W przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy dołączyć również dokumenty zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, tzn. 

 1. wskazać z jakiego rodzaju pomocy chce skorzystać,
 2. wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis / wzór w załączeniuzałącznik pdf/ oraz oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik pdf)
 3. dołączyć  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 4. informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (wpis do CEIDG lub KRS)
 5. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (kserokopia PIT)
 6. dołączyć oświadczenie jakiej wielkości jest przedsiębiorcą (druk do pobrania)

OPŁATY : Podania o rozłożenie na raty zaległości wolne od opłaty skarbowej. 

CZAS  ZAŁATWIENIA  SPRAWY: do miesiąca – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TRYB ODWOŁAWCZY:  W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. 

PODSTAWA PRAWNA : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.z 2018r. poz.1445- tekst jednolity ze zmianami /, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  / Dz. U. z 2018 r. poz.800 z późn.zm./  , Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym    /Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018r. poz.1588./.2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym    / Dz. U.  z  2017 r.  poz. 1892 –  tekst  jednolity.

Wymiar podatku od nieruchomości


PODSTAWA PRAWNA:  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content