KRUS – informacje bieżące

Jak zmniejszyć ryzyko nieszczęśliwego wypadku w gospodarstwie rolnym?

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków.

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, pracujący na wielu stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności był świadomy zagrożeń, potrafił  je zidentyfikować, przejął inicjatywę, kontrolował ryzyko, był dobrze zorganizowany, zadbał o bezpieczne otoczenie i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie, stale poszerzał wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz dawał przykład i motywował innych.

Portal dla Rolników eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym tj.: rolników, małżonków rolników i domowników oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez rejestracji, użytkownik uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

Opolski KRUS przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:

  • stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się na wyposażeniu sprzętu rolniczego,
  • stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
  • wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych.

ŚWIADCZENIA RZĄDOWE

W obecnych czasach bezpieczeństwo ekonomiczne człowieka jest jednym z najważniejszych potrzeb. Człowiek ma prawo do godnego życia, rozwoju własnego i kontaktów społecznych niezbędnych do właściwych relacji międzyludzkich. Zabezpieczenie tej potrzeby obliguje Państwo, aby tworzyło efektywne systemy ubezpieczeń społecznych, gwarantujących naszym obecnym rolnikom jak i tym, którzy przeszli już na emeryturę lub rentę godziwy poziom życia.

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników zapewnia bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne ubezpieczonym i świadczeniobiorcom, zwłaszcza niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w formie zasiłków osobom niezdolnym do pracy, renty ofiarom wypadków czy chorób, a także emerytur osobom w podeszłym wieku. Realizację zadań wynikających z ustawy powierzono Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content