XX Sesja Rady Gminy Reńska Wieś

Z A W I A D O M I E N I E

XX Sesja Rady Gminy odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2020 o godz. 15:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Reńskiej Wsi

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy

6. Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2019rok;

6.1. Omówienie Raportu;

6.2. Debata nad Raportem;

6.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wotum zaufania dla Wójta.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2019:

7.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej;

7.1.1) sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. Gminy Reńska Wieś;

7.1.2) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r.

7.2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie:

7.2.1) sprawozdania finansowego Gminy Reńska Wieś za rok 2019;

7.2.2) sprawozdania wykonania budżetu gminy za rok 2019.

7.3. Dyskusja;

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na rok 2020;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 3. zmiany uchwały Nr V/124/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2020 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej (transport publiczny);
 4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. zmiany uchwały „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś” położonego w sołectwie Większyce;
 6. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Długomiłowice na rzecz użytkownika wieczystego;
 8. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 9. zmieniająca uchwałę nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Reńska Wieś;
 10. złożonej petycji w interesie publicznym (nr 1.2020);
 11. złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  (nr 2.2020);
 12. złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  (nr 3.2020);

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

10. Sprawy różne;

11. Zapytanie i interpelacja;

12. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad oraz materiały dotyczące Sesji do pobrania: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/e53442cf-a6dc-4

Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content