Ogłoszenie dot. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Informujemy o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwie Większyce wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Możliwość wglądu w projekt zainteresowane osoby mają w dniach od 29 stycznia 2020 r. do 26 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś, w pokoju nr 4, o godz. 1100.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Reńska Wieś, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) niniejsze ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu dotyczy zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem złożonych wcześniejszych uwag.

Szczegóły pod linkiem TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content