Krótko po sesji

29 września odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Reńska Wieś. Wysłuchano sprawozdań z działalności wójta za ostatni miesiąc, oraz przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji stałych. Pani skarbnik przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2021r. i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. Podjęto następujące uchwały:

  • zmieniającą budżet i Wieloletnią Perspektywę Finansową (m.in. w związku z dodaniem środków na budowę przedszkola i Klubu Malucha w Mechnicy, zmianami w Funduszach Sołeckich poszczególnych sołectw, zwiększeniem dotacji dla OSP Długomiłowice);
  • nadającą odcinkowi ul. Borki w Mechnicy nową nazwę – ul. Górna;
  • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy;
  • nadającą status drogi gminnej ul. Sportowej w Większycach i ul. Zielonej w Radziejowie;
  • zezwalającą na sprzedaż 4 działek budowlanych w Gierałtowicach, należących do Gminy;
  • o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru Dębowa, w zakresie ujawnionych złóż kopalin;
  • przekazującą jedną z petycji do rozpoznania Sejmikowi Wojewódzkiemu,
  • nieuwzględniającą jedną z petycji.

Porządek obrad i wyniki głosowań nad uchwałami dostępne są TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content