Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków

Niestety potwierdziło się podejrzenie kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – tym razem w Kędzierzynie-Koźlu (Lenartowice). Dziś opublikowano stosowne Rozporządzenie Wojewody Opolskiego w tym zakresie.


Zgodnie z rozporządzeniem w skład obszaru zagrożonego wchodzą następujące obszary naszej gminy: sołectwo Dębowa, sołectwo Długomiłowice, sołectwo Reńska Wieś, sołectwo Większyce, sołectwo Radziejów, sołectwo Poborszów i Kolonia Mechnicka w sołectwie Mechnica. Teren ten zostanie w najbliższych dniach oznaczony stosownymi tablicami.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
Zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się);
3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
Nakazy i zakazy te nakazuje się stosować przez 30 dni. Za ich nieprzestrzeganie grożą wysokie grzywny.

Uproszczona mapa terenu zagrożonego – wyznacza czerwona linia.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content