Strategia Opolskie 2030 – trwają konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to najważniejszy regionalny dokument strategiczny. Wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach.

W Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część Strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy cele strategiczne :

  • Człowiek i relacje
  • Środowisko i rozwój
  • Silna gospodarka

zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji Strategii.

Strategia Opolskie 2030 opisuje także obszary, które z różnych względów wymagają dodatkowego wsparcia. Takie tereny występują w całej Polsce i określa się je jako obszary strategicznej interwencji, tzw. OSI. W Strategii Opolskie 2030 pokazano – oprócz krajowych OSI (tj. miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin zagrożonych trwałą marginalizacją) – również OSI regionalne, którymi są: Subregion Aglomeracja Opolska, Subregion Brzeski, Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, Subregion Północny oraz Subregion Południowy.

Konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to dokument ważny nie tylko dla władz regionu. Głos mieszkańców, osób tu pracujących, studiujących, prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z regionem opolskim, ma znaczenie!

Treść strategii, oraz formularz konsultacyjny można znaleźć TUTAJ.

from to
ical Google outlook Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content