Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na ławnika do sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
 z 2023r. poz. 217 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155)
oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, ogłaszamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu. 

Termin zgłaszania kandydatów – do 16 lutego 2024r.


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 16 lutego 2024 roku.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639; z 2022 r. poz. 2155).

Więcej szczegółów oraz niezbędne druki i formularze TUTAJ.

Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content