Krótko po sesji…

W środę 25 stycznia odbyła się LIV sesja Rady Gminy Reńska Wieś. Na jej początku wysłuchano sprawozdania z działalności wójta gminy i przewodniczącego rady, a także sprawozdania z działalności rady i komisji rady gminy w 2022 r. Następnie przyjęto plan pracy Rady i Komisji Rewizyjnej na 2023 r., oraz przedstawiono plan pracy pozostałych komisji na 2023 rok. Wśród 24 uchwalonych na sesji uchwał, aż 15 stanowiły korekty do statutów sołectw. Pozostałe uchwały dotyczyły:

– zmiany budżetu na 2023 rok i wieloletniej perspektywy finansowej

– określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru pracy nauczycieli w przedszkolach

– określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w naszych placówkach oświatowych

– określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych (dotyczy to dowozu dzieci do placówek

– określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  oraz zasad zwrotu tych wydatków.

Jeśli chodzi o zmianę budżetu i WPF to największe zmiany związane są z trzema zadaniami inwestycyjnymi:

– dołożono środków do zadania kanalizacji sołectwa Poborszów (etap I) by móc rozstrzygnąć II postępowanie przetargowe i rozpocząć tę inwestycję

– wprowadzono do budżetu nowe zadanie – II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Poborszowie

– wprowadzono do budżetu kwotę 368 771,29 zł na wsparcie budowy przez „Czysty Region” PSZOK-u w Długomiłowicach.

Link do porządku obrad, projektów uchwał i wyników głosowań dostępny jest TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content