KRUS – Weryfikacja rent rodzinnych

Dwa razy do roku Oddział Regionalny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień do rent rodzinnych dzieci, które ukończyły 16 rok życia.
Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na podstawie informacji zawartych w systemie informatycznym Kasy określających końcowe terminy prawa do renty rodzinnej tj. ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów.

Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda wszystkie wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów.

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą 16 lat –
na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko tego wieku Oddział Regionalny KRUS zawiadamia osobę pobierającą rentę rodzinną o konieczności nadesłania zaświadczenia szkolnego zawierającego  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni), do której klasy dziecko uczęszcza (na który semestr) oraz programowy rok ukończenia szkoły (uczelni). Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić rentę rodzinną bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko.

Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Kasy o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem przewidywanym programem nauczania oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania renty rodzinnej.

Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy zostanie poinformowany, iż dziecko od października zostało przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu wrześniu
i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty renty rodzinnej pod warunkiem, że rencista dostarczy do końca października zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia.

Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki rozpoczyna się
w miesiącu innym niż październik (np. lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok szkolny lub akademicki:

  • od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
  • od dnia 1 października do dnia 30 września

a zatem także przez okres trwania ferii letnich i dotyczy też dzieci kończących szkołę (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry.

Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do pobierania renty rodzinnej za okres ferii letnich. Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę w innych miesiącach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko zakończyło naukę.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik  Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content