Apel do mieszkańców!

Zbliżający się koniec roku to dobra okazja do porządkowania pewnych spraw osobistych, załatwianie spraw zaległych, regulowanie kwestii odkładanych na później. Taką kwestią jest meldunek na terenie gminy Reńska Wieś.

Od wielu lat pokutuje przekonanie że „obowiązek meldunkowy” został zniesiony. Nic bardziej mylnego. Mimo takich planów i zapowiedzi, przepisy zobowiązujące nas do meldunku w miejscu zamieszkania wciąż obowiązują. Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce, bez wyjątku. Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinny być zameldowane przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych. Nikt nie może być zameldowany jednocześnie w dwóch miejscach na pobyt stały lub dwóch miejscach na pobyt czasowy, ale można równocześnie mieć meldunek stały i czasowy.

Nasze analizy informacji pochodzących ze danych meldunkowych, spisu powszechnego, danych podatkowych, czy zwykłego rozeznania w terenie wskazują, że na terenie naszej gminy zamieszkuje ok. 200 osób niezameldowanych w niej. Dotyczy to często nowo powstałych domów.

Jest to zjawisko niekorzystne nie tylko ze względów statystycznych (fałszuje demograficzny obraz naszej gminy), ale również finansowych. Od liczby ludności zależy bowiem skala subwencji, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. Również przy staraniu się przez gminę o różne dotacje ma znaczenie liczba ludności, która decyduje o tak zwanym „wskaźniku G”, czyli wskaźniku dochodów własnych gminy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Im więcej mieszkańców, tym wskaźnik jest G jest korzystniejszy i tym większe dofinansowanie możemy uzyskać. Dlatego jeśli zależy nam na nowych inwestycjach, drogach, uzbrajaniu kolejnych terenów mieszkaniowych pamiętajmy o wciąż obowiązującym „obowiązku meldunkowym”.

Tradycyjnie też przypominam, żeby przy składaniu rocznego zeznania podatkowego pamiętać o wpisaniu WŁAŚCIWEGO miejsca zamieszkania – oczywiście na terenie gminy Reńska Wieś. Nawet jeśli wciąż jesteśmy zameldowani poza nią, to w zeznaniu podatkowym wskazujemy miejsce ZAMIESZKANIA, a nie zameldowania. Prawie 40% płaconego przez nas podatku PIT „wraca” do gminy, którą wskazaliśmy jako miejsce zamieszkania. Środki te służą realizacji bieżących zadań gminy (odśnieżanie, remonty, utrzymanie placówek oświatowych, etc.) ale także realizacji inwestycji. Jest to jeden z najwyższych wyrazów patriotyzmu lokalnego, a Państwa postawa przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców i rozwoju naszej gminy. A przed nami w 2024 szereg ambitnych zadań, które oczywiście wymagają środków finansowych, jak np. dokończenie kanalizowania sołectwa Poborszów, budowa i uzbrojenie ul. Złotej w Większycach, dokończenie przebudowy ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w Reńskiej Wsi, czy przebudowa drogi Poborszów-Kamionka.

Liczymy na Państwa „lokalny patriotyzm”, poczucie obowiązku i wypełnienie ustawowych, oraz obywatelskich obowiązków.

                                                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                                                       Tomasz H. Kandziora

                                                                                                       Wójt Gminy Reńska Wieś

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content