Wyłożenie do publicznego wglądu złoża Poborszów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 22 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego,
odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska, w pokoju nr 4.

Uwagi do projektu planu i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Reńska Wieś lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres ug@renskawies.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

Więcej szczegółów TUTAJ

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content