Zgłaszanie zainteresowania dotacją z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z planowanym złożeniem przez Gminę Reńska Wieś wniosków o dotacje na renowację zabytków w ramach naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który to program umożliwia złożenie również wniosku/wniosków o środki na sfinansowanie udzielanej przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  informujemy o możliwość zgłoszenia zainteresowanych osób/podmiotów chęci skorzystania z ww. dotacji w ramach wniosku złożonego do Programu. Ewentualne późniejsze przyznanie dotacji uzależnione będzie od:

– uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

– pozytywnej weryfikacji w ramach ogłoszonego przez Gminę naboru wniosków (po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania na ten cel z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

– udzielenia dotacji uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś.

Ogólne warunki zgłaszania zainteresowanych podmiotów

– zadanie powinno dotyczyć obiektu zabytkowego na terenie gminy Reńska Wieś, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych (rejestr dostępny na: https://wuozopole.pl/download/attachment/42/nowy-rejestr-zabytkow-nieruchomych.pdf );

– zgłaszający zadania jest właścicielem/władającym obiektem, którego dotyczy zadanie;

 – preferowane są zadanie posiadające ważną dokumentację budowlaną, oraz ważne uzgodnienia z Wojewódzkim Konsekratorem Zabytków z zakresie planowanych do realizacji prac;

Więcej o naborze: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

W związku z tym prosimy, by zainteresowane osoby/podmioty złożyły do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15:00 wypełnioną Fiszkę Zadania (w załączeniu) w Urzędzie Gminy (sekretariat), bądź na adres e-mail: wojt@renskawies.pl.

Fiszka zawierać powinna w szczególności opis zadania, zakresu planowanych prac, ich wycenę, perspektywę czasową realizacji. Dane zawarte w Fiszce Zadania zostaną umieszczone we wniosku aplikacyjnym naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ewentualne pytania kierować można na adres: wojt@renskawies.pl lub telefonicznie: 518 070 060.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content