KRUS – informacje bieżące

Rehabilitacja lecznicza w Centrach Rehabilitacji Rolników

Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników.

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie.
Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent,  wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne.
Informacje o wykazie punktów pobrań wymazu przekazują telefonicznie pracownicy ds. rehabilitacji  Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, każdorazowo podczas kierowania na turnus

Wizytacje żniwne w województwie opolskim

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:

  1. Wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych,
  2. Stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
  3. Stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się w na wyposażeniu sprzętu rolniczego.

W bieżącym roku Opolski Oddział Regionalny Kasy w ramach pracy w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził ponad 50 gospodarstw indywidualnych, w których skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzano również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych posiadających w swoim składzie azbest.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowuje się występowanie osłon, wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Wizytacje potwierdzają również, iż większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a stary sprzęt wymieniony jest na nowy. Kontrolowane obiekty budowlane spełniają w większości wymogi bezpieczeństwa.

Wizytacja była również okazją do skontrolowania w jakich pracach dzieci do lat 15 pomagają w gospodarstwie. Podczas kontroli nie zaobserwowano w tym zakresie nieprawidłowości.

W 10% gospodarstw, które zostały objęte wizytacją, odnotowano występowanie niebezpiecznych płyt eternitowych, które mają swoje zastosowanie m. in. w pokryciach dachów.

Dokonując analizy przeprowadzonych wizytacji można stwierdzić rosnącą świadomość rolników, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyrażającą się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych. Wymiernym efektem tych starań jest 15%-owy spadek ilości wypadków porównując III kwartał 2019 r. do III kwartału 2020 r. Sytuacja to potwierdza celowość podejmowanych przez KRUS działań prewencyjnych, które w dalszym ciągu będą kontynuowane.

Opracowała:
Małgorzata Malinowska – Starszy Referent
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Zmiany dotyczące umów dzierżaw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że z dniem 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany dotyczące umów dzierżaw, co ma bezpośredni wypływ na stwierdzenie ustania lub podlegania ubezpieczeniu społecznemu w przypadku osób wydzierżawiających lub dzierżawiących użytki rolne, jak również w kwestii przyznania prawa do świadczeń po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z powyższym Kasa poniżej przekazuje szczegółowe omówienie wprowadzonych przepisów.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content