KOMUNIKAT O ZWALCZANIU MSZYC NA PLANTACJACH ZBÓŻ W OKRESIE JESIENNYM

W OKRESIE JESIENNYM Na plantacje zbóż ozimych mogą nalatywać mszyce żerujące na zbożach i trawach. Nalotom sprzyjają okresy ze słoneczną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych i silnych wiatrów.

Poza mechanicznym uszkadzaniem i osłabianiem młodych roślin, spowodowanym przez wysysanie z nich soków, mszyce mogą także przenosić groźne choroby wirusowe, zwłaszcza żółtą karłowatość jęczmienia, wywoływaną przez wirus BYDV.

W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. W przypadku przedłużających się nalotów może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu.

Ustalenie dokładnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowadzenia regularnej i dokładnej lustracji upraw, najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie plantacji z wykorzystaniem żółtych naczyń.

Szczególną uwagę należy zwrócić na plantacje zlokalizowane w pobliżu ściernisk
z samosiewami zbóż, upraw kukurydzy oraz trawiastych nieużytków, stamtąd bowiem mszyce przelatują na uprawy zbóż ozimych w poszukiwaniu atrakcyjniejszego pokarmu.

Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
● Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych śor w danych uprawach, na danego agrofaga:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
● Etykiety stosowania śor dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Izabela Kik

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content