Zmiany w wypłatach świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

KOMUNIKAT dot. zmiany wypłat świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to 30 czerwca, to wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

W nowelizacji zawarto również przepis przejściowy, zgodnie z którym w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do 29 kwietnia 2022.

Natomiast znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1336), określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni. Dotyczy to obywatela Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art.25a ust.1 ustawy

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content