Komunikat ws. otwarcia przedszkoli

Komunikat Wójta Gminy Reńska Wieś
w sprawie ponownego otwarcia przedszkoli

Po dogłębnej analizie możliwości ponownego otwarcia przedszkoli, oraz po konsultacjach
z dyrektorami placówek i rodzicami, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo naszych dzieci, oraz pracowników, podjąłem decyzję o częściowym otwarciu placówek przedszkolnych od 18.05.2020r., z pierwszeństwem dzieci obojga rodziców pracujących. Rodzice chętni do wysłania dzieci do przedszkola są proszeni o wypełnienie krótkiej deklaracji (dostępna poniżej, oraz na stronach www i w sekretariatach naszych placówek), i odesłanie ich na adres mailowy placówki, lub złożenie w sekretariacie placówki do dnia 14.05.2020 r.  Przypominam także, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem wypłacany będzie za okres do 24.05.2020r. Jednocześnie, za Głównym Inspektorem Sanitarnym, przypominamy rodzicom:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content