Umiem pływać - Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

16.05.18 - 14:04

 

„UMIEM PŁYWAĆ”

 

Gmina Reńska Wieś spośród tylko 14 samorządów i jedyna w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim uczestniczyć będzie w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki powszechnej nauki pływania „umiem pływać”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III . W programie uczestniczyć będą szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reńskiej Wsi – 45 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy – 30 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Większycach – 30 uczniów, Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Długomiłowicach – 30 uczniów. Koordynatorem Programu jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Ludowe w Opolu. Program ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Głównymi celami programu są:

 

·         upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

 

·         nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

 

·         profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,

 

·         zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

 

·         edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 

Termin realizacji zajęć od 01.02. – 07.12.2018 r. z przerwą na okres wakacji letnich.
Na realizację programu WZ LZS w Opolu otrzymano dotację w kwocie 254.400,00 zł. Wkład własny Gminy – 13.500,00 zł. Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydajności organizmu. Liczne badania wyraźnie wykazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagę od „niepływających” rówieśników. Ponadto ćwiczenia w wodzie i pływanie to jedna z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania
i korygowania wad postawy.

Program realizowny jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a operatorem wojewódzkim programu jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu. 

 

 

 

Gmina Reńska Wieś