VII Otwarty Świąteczny Turniej Szachowy - 09.12.2017

13.11.17 - 08:52

 

                               REGULAMIN

                                    VII  Otwarty Świąteczny

                         Turniej  Szachowy -  Reńska Wieś – 2017r      

                      

 I. Organizator

1.      Organizatorem Turnieju jest Urząd Gminy w  Reńskiej Wsi.

 

II. Termin i miejsce rozgrywek

1.      Turniej odbędzie się  dnia 09.12.2017r  (sobota) , o godz.9.00

2.      Miejsce rozgrywek: Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi /k. Kędzierzyna-Koźla, 47 -208 Reńska Wieś, ul: Reński Koniec 2.

 

III. Cel

1.   Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Gminy.

 

IV .Uczestnictwo

1.   Turniej ma charakter otwarty, dlatego w rozgrywkach mogą brać udzia wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking  szachowy. W turnieju obowiązywać będą klasyfikacje:

- OPEN

- Młodzieżowa do lat 18

- Klasyfikacja wiekowa od 55- 60 lat

- Powyżej 65 lat

 

V. System rozgrywek

1.      Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

2.      Tempo gry  -  15 minut dla każdego zawodnika.

 

VI. Zgłoszenia

 1.  Do turnieju można zgłaszać się drogą mailową, telefoniczną lub faksem.  

            e-mail: ug@renskawies.pl ,  tel. 77/482-03-50,      fax. 77/482-01-23

           W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność           

            klubową, ranking, kategorię szachową,  oraz datę urodzenia.

2.   Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 07. grudnia 2017r. Ze względów organizacyjnych, w dniu rozpoczęcia rozgrywek,  zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

   VII. Nagrody
1.   Za zajęcie  I, II, III miejsca w klasyfikacji OPEN -  puchary, oraz nagrody rzeczowe

2.   Za zajęcie  I, II, III miejsca w klasyfikacji młodzieżowej – puchary,  oraz nagrody książkowe.

3. Za zajęcie  I, II, III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych - puchary

    Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika. Odbiór nagród za okazaniem dowodu osobistego.

 

VIII. Sędziowanie

1.      Turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego głównego, który  jest zatwierdzony przez    organizatora. Kojarzenie komputerowe.

2.      W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

       

IX. Postanowienia końcowe            

1.  Organizator zapewnia w całości sprzęt szachowy.

2.  Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.

3.  W trakcie turnieju do dyspozycji kawa, herbata, gorący posiłek

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów    regulaminu.

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników     zawodów. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi  z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych

 „ VII  Otwarty Świąteczny Turniej Szachowy - Reńska Wieś – 2017r”.

 

 

 

             ORGANIZATOR

             Wójt Gminy Reńska Wieś