Formularze, wzory wniosków

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Informacja o lasach Anna Ludwig 362
2 Informacja w sprawie podatku rolnego Anna Ludwig 2721
3 Wniosek o dofinansowani kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły Anna Ludwig 719
4 Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym oraz osobom pranym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej Aleksandra Kapuścińska 1478
5 Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku socjalnego dla ucznia Aleksandra Kapuścińska 2218
6 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Aleksandra Kapuścińska 2249
7 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Aleksandra Kapuścińska 2400
8 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2504
9 Deklaracja na podatek od nieruchmości Aleksandra Kapuścińska 2788
10 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji dz. gospodarczej Aleksandra Kapuścińska 2842
11 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych: Aleksandra Kapuścińska 2682
12 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Aleksandra Kapuścińska 2712
13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Aleksandra Kapuścińska 2798
14 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej Aleksandra Kapuścińska 2571
15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów Aleksandra Kapuścińska 3030
16 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Aleksandra Kapuścińska 3165
17 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Aleksandra Kapuścińska 2565
18 Zgłoszenie pobytu czasowego Aleksandra Kapuścińska 2561
19 Zgłoszenie pobytu stałego Aleksandra Kapuścińska 2567
20 Wniosek o wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Kapuścińska 2691
21 Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Kapuścińska 2676
22 Wniosek o przydział mieszkania komunalnego Aleksandra Kapuścińska 2831
23 Wniosek o umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Aleksandra Kapuścińska 2664
24 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Mateusz Siodlaczek 2900
25 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Mateusz Siodlaczek 2774
26 Wnioski o ustalenie numeru porządkowego budynku Mateusz Siodlaczek 2792
27 Wniosek o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Aleksandra Kapuścińska 2704
28 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Aleksandra Kapuścińska 2621
29 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaleganiu/ niezaleganiu podatków Aleksandra Kapuścińska 2594
30 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych- N 1 Aleksandra Kapuścińska 2716
31 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy Aleksandra Kapuścińska 3391
32 Deklaracja na podatek leśny Aleksandra Kapuścińska 2546
33 Deklaracja na podatek rolny Aleksandra Kapuścińska 2555
34 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwier. posiadanie gospodarstwa rol. Aleksandra Kapuścińska 2595
35 Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów nauki zawodu/przygotowania zawodowego młodocianych prac. Aleksandra Kapuścińska 3119
36 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Aleksandra Kapuścińska 2629
37 Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego Aleksandra Kapuścińska 2754
38 Poświadczenie własnoręczności podpisu Aleksandra Kapuścińska 2631
39 Wniosek o zezwolenia na organizację imprezy masowej Aleksandra Kapuścińska 2895
40 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Aleksandra Kapuścińska 2528