Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś - 26.09.2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig środa, 19 września 2018 15:22

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,

że XLIV Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się

26 września (środa) 2018 r. o godz. 1400

w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;

2.      Wręczenie wyróżnień honorowych za zasługi dla Gminy Reńska Wieś;

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy;

5.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;

6.      Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i bibliotek szkolnych;

7.      Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)      zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018,

2)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,

3)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym,

4)      w sprawie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś,

5)      w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
oraz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

8.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

9.      Zapytania i interpelacje;

10.  Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2018 15:46 Wpisany przez Justyna Urbiczek poniedziałek, 17 września 2018 15:42

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 4 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do użyczenia.

 

   

Strona 1 z 61